Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Ανασφάλιστοι: Τα δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων ασφάλισης ΕΔΩΣύμφωνα με την εγκύκλιο της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κ.Υ.Α 139491/2006 (ΦΕΚ 1747 τ.Β) ν.4368/2016 


Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι: ανασφάλιστοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ε. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Προϋπόθεση για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων είναι ότι το δηλούμενο εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης. Στις παραπάνω κατηγορίες πολιτών παρέχεται βιβλιάριο ασφάλισης.

Το αναφερόμενο εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Το βιβλιάριο ανασφαλίστου χορηγείται για ένα έτος. 

Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του συγκεκριμένου βιβλιαρίου είναι τα εξής:

dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου