Κυριακή, 26 Απριλίου 2020

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο χώρο ΔΕΛΤΑ της κοινότητας Νέου Μοναστηρίου

Νέο Μοναστήρι Δομοκού Φθιώτιδας | Fonografos
Την 13η του µηνός Μαίου του έτους 2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄-12:00΄π.µ. στο ∆οµοκό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου στο χώρο ∆ΕΛΤΑ της Τοπ. Κοιν. Νέου Μοναστηρίου.
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη, ήτοι από την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού και έως την συµπλήρωση έξι ετών.
Μπορεί να παραταθεί ο χρόνος µίσθωσης για µία ακόµη τετραετία (4ετία) ύστερα από έγκαιρη κατάθεση αίτησης του µισθωτή, µέχρι την συµπλήρωση δεκαετίας (10ετίας). Η σχετική αίτηση του µισθωτή πρέπει να υποβληθεί µέσα στο χρόνο που λήγει η µίσθωση και πριν από το δεύτερο εξάµηνο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.813/78 «περί εµπορικών µισθώσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.2041/92.
Επίσης µπορεί να χορηγηθεί παράταση πέραν της δεκαετίας για δύο (2) ακόµη χρόνια όπως η παρ. 6 εδ. 1 του άρθρου 7 του Νόµου 2741/99 προβλέπει και σύµφωνα
µε το Π.∆. 34/95 µέχρι την συµπλήρωση δωδεκαετίας (12ετίας).
Κατώτατο όριο µισθώµατος και τιµή εκκίνησης [πρώτης προσφοράς] ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) µηνιαίως.

dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου