Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ


Η ελαιοκαλλιέργεια ασχολείται  µε ένα  «φυσικό δέντρο» µε τεράστια ιστορική,  οικονοµική και περιβαλλοντική
σηµασία, γι’ αυτό και είναι βαθιά ριζωµένο στις παραδοσιακές συνήθειες κάθε παραγωγού. Είναι άριστα δεµένο
µε την περιβαλλοντική πολιτική για αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας. Επιπλέον ενισχύει τον πολυδιάστατο ρόλο
της γεωργίας,  προσφέροντας προϊόντα των οποίων η αξία της παραγωγής δεν υπολογίζεται  µόνο σε χρήµα.
Αντίθετα,  το ελαιόδεντρο εκτιµάται όλο και περισσότερο για την ιστορική του σηµασία,  τη συµβολή του στην
οµορφιά του τοπίου,  στη βιοποικιλότητα,  στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υγιεινή διατροφή του
σύγχρονου ανθρώπου.
Όσοι εµπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και εµπορίας των ελαιοκοµικών προϊόντων προσδίδουν όλο και
περισσότερη σηµασία στην πιο πάνω εικόνα του ελαιόδεντρου.  Πιστεύουν ακράδαντα ότι η ποιότητα των
ελαιοπροϊόντων  µπορεί να είναι καλύτερη,  δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στην καλλιέργεια και χρησιµοποιώντας
µεθόδους που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς βασίζεται σε  µεθόδους αναζωογόνησης του εδάφους του ελαιώνα,  στην
ανακύκλωση των υποπροϊόντων και άλλων διαθέσιµων οργανικών υλικών και στην αναπαραγωγή και προστασία
του περιβάλλοντος.  Είναι η  µέθοδος ελαιοπαραγωγής που στοχεύει στην παραγωγή  µιας άριστης ποιότητας
ελαιόλαδου,  απαλλαγµένου από υπολείµµατα αγροχηµικών,  που υποσκάπτουν την υγεία,  και περιορίζει τη
µόλυνση  µε αγροχηµικά του εδάφους,  του νερού και του αέρα.  Συντελεί στη διατήρηση της ποικιλότητας
πολύτιµων φυτών, ζώων και γενετικού υλικού.
Στο φυλλάδιο αυτό,  που ετοιµάστηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράµµατος του Τµήµατος Γεωργίας,
δίνονται χρήσιµες πληροφορίες για τη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς,  ενός τοµέα που παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και µεγάλες προοπτικές.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κατάλληλη τοποθεσία
Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να  µελετηθούν και
συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Τοποθεσίες  µε περιορισµένη ηλιοφάνεια, µακρές
περιόδους σκίασης και παγετόπληκτες περιοχές πρέπει όσο το δυνατό να αποφεύγονται.  Παραθαλάσσιες
περιοχές και περιοχές που επικρατεί δροσερός καιρός και ψηλή σχετική υγρασία,  κατά τους καλοκαιρινούς και
φθινοπωρινούς κυρίως µήνες, δεν πρέπει να προτιµούνται, γιατί τέτοιες περιοχές ευνοούν ψηλές προσβολές από
το ∆άκο.
Είναι, επίσης  µεγάλης σηµασίας η αρχή ότι η τοποθεσία όπου θα εγκατασταθεί η βιολογική καλλιέργεια να  µην
επηρεάζεται από συµβατικούς ελαιώνες.  Σε επικλινή τοποθεσία πρέπει να ληφθούν  µέτρα προστασίας από
µεταφορά νερών βροχής από συµβατικούς ελαιώνες ή άλλων συµβατικών καλλιεργειών. Επίσης, αν είναι δυνατό,
η φυτεία να είναι αποµονωµένη  µε ψηλό φυσικό ανεµοθραύστη, έτσι ώστε να  µην επηρεάζεται από ψεκασµούς
που θα διενεργούνται σε συµβατικούς ελαιώνες ή σε άλλες καλλιέργειες.
Επιλογή εδαφών και µέτρα διόρθωσής τους
Βασικό  µέληµα κάθε βιοκαλλιεργητή ελιάς είναι από την αρχή της  µετατροπής ή της εγκατάστασης του ελαιώνα
βιολογικής παραγωγής να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες για να βελτιώσει σηµαντικά τις φυσικές και χηµικές
ιδιότητες του εδάφους για κανονική θρέψη και ανάπτυξη των δέντρων.  Πρέπει να έχουµε υπόψη  µας ότι το
έδαφος είναι ένας ζωντανός οργανισµός  µε πλήθος σηµαντικών βιολογικών διεργασιών που  µε τη σειρά τους
µπορούν να δίνουν τροφή στα ελαιόδεντρα.
Βαρετά εδάφη,  µε περιορισµένη συγκέντρωση οργανικής ουσίας, δεν βοηθούν τα ελαιόδεντρα να αναπτυχθούν
και να αποδώσουν ικανοποιητικά.  Βαρετά και συνεκτικά εδάφη που συγκρατούν αρκετή υγρασία προκαλούν
σηψιριζίες στα ελαιόδεντρα και περιορίζουν ή παρεµποδίζουν την πρόληψη διαφόρων θρεπτικών στοιχείων

περισσότερα στο  http://biocyprus.eu
dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου