Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ: Αποτελέσματα της προκήρυξης υπ'αριθ. ΣΟΧ.1/2017, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει αναρτήσει, σήμερα 7/6/2017, τους σχετικούς πίνακες  με τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 1/2017, προκήρυξης του Δήμου Δομοκού.
Κατά των πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή μέχρι και 17/6/2017. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Για περισσότερες διευκρινήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2232 3 50208, αρμόδιος υπάλληλος κος Παπαχρήστος Γεώργιος.
Πατώντας στα παρακάτω συνημμένα αρχεία, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα αποτελέσματα της κάθε κατηγορίας ΕΔΩ: http://www.domokos.gr/content/apotelesmata-tis-prokiryxis-yparith-soh12017
dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου